โปรแกรมบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ชั่วคราว)

สถาบันเครือข่ายหลักและสถาบันเครือข่ายสมทบ ขอให้ ดาวน์โหลดโปรแกรม Access เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องพร้อมคู่มือ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งกลับมายัง CDEC ผ่านทาง Email cdec_center@yahoo.com

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมบันทึกหน่วยกิจกรรมพร้อมคู่มือ update 08/09/59 (1-15328)

ตรวจสอบ หน่วยกิจกรรมของ ทันตแพทย์

สามารถตรวจสอบหน่วยกิจกรรมได้ที่

http://www.cdec.or.th/dentist

username เลขที่ใบอนุญาต

password นามสกุล 3 ตัวอักษรแรก(พยัญชนะและสระ ภาษาไทย)+เลขที่ใบอนุญาต 5 หลัก

กรณีที่มี เลขที่ใบอนุญาต 1-4 หลัก จะเป็นดังนี้

เลขที่ใบอนุญาต 1 หลัก จะเป็น 0000X

เลขที่ใบอนุญาต 2 หลัก จะเป็น 000XX

เลขที่ใบอนุญาต 3 หลัก จะเป็น 00XXX

เลขที่ใบอนุญาต 4 หลัก จะเป็น 0XXXX

ติดต่อเรื่องคะแนน CE ได้ที่ cdec_center@yahoo.com

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันแตพทย์ พ.ศ.2546

ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยการแบ่งประเภท และเกณฑ์การรับรองคุณภาพกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2551

ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยการแบ่งประเภท คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2551

ระเบียบศูนย์ฯ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2552

ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยการจัดการการศึกษาต่อเนื่องและการขอหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2552

ประกาศที่ 1/2551 เรื่อง เกณฑ์การเก็บหน่วยกิจกรรมจากกิจกรรมในระดับนานาชาติ(วิชาการ)

ประกาศที่ 2/2551 เกณฑ์การขอเก็บหน่วยกิจกรรมสำหรับการศึกษาหลังปริญญา

ประกาศที่ 3/2551ขั้นตอนการเปลี่ยนสถาบันเครือข่ายหลัก ของสถาบันเครือข่ายสมทบฯ

ประกาศที่ 4/2551 เกณฑ์การรับรองการให้หน่วยกิจกรรม การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางทันตกรรม