• 072-203-2024-02-01-2056
  • 01 ก.พ. 2567 ถึง 02 ก.พ. 2567
  • Onsite และ Online แบบ ไม่เกิน 10 วัน
  • การอบรมเชิงปฎิบัติการ
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ณ ห้องประชุม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  • เชียงราย
อนุมัติคะแนนเมื่อ 01 ม.ค. 2513