ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา
การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ทันตแพทยสภาที่จะผลักดันนโยบายการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ ให้ภาคเอกชนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

อ่าน 211 ครั้ง

การศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง easy easy

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นระยะ จากระยะแรกที่เน้นการทำความคุ้นเคยกับระบบ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ในระยะต่อไป

อ่าน 165 ครั้ง

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการมีสุขภาพช่องปากที่ดี

  • 07 ก.ย. 2566 ถึง 07 ก.ย. 2566
  • ณ ห้องสร้อยระย้า อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร
  • 2 คะแนน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง Bone graft techniques for dental implant

  • 17 พ.ย. 2566 ถึง 19 พ.ย. 2566
  • ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • 18 คะแนน
แนวทางหลักในการดำเนินงานของเรา